Psycholog Brzeg | Terapia i Wsparcie

logo

Regulamin

Regulamin świadczenia usług psychologicznych, terapeutycznych

I. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.

Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem serwisu, bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.

Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.

II. Pojęcia regulaminu

O ile w regulaminie jest mowa o:

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,

Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do tego, aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie korzystać z usług;

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu;

Kontrakt  – oznacza umowę o świadczeniu usług, zawartą między Klientem a Usługodawcą;

Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług z dnia 1 listopada 2023r.;

Serwis – oznacza stronę internetową https://psycholog-brzeg.pl;

Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu i oferty;

Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem polskim

III. Usługi

Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter odpłatny.

W ramach usług Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz  usług, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności.

Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług i usług psychologicznych dostępne są w serwisie.

Usługi wykonywane są przez psychologa, psychoterapeutę, terapeutę lub pedagoga w zależności od wybranej usługi i zgłaszanych przez Usługodawcę potrzeb.

IV. Forma świadczenia usług

Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa za pośrednictwem komunikatora Google Meet lub rozmowy stacjonarnej w gabinecie.

Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.

Klient dokonując wyboru formy online świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.

Sesja trwa 50 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług lub ustaleniu kwoty z psychologiem.

Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.

W przypadku spóźnienia Klienta na umówione spotkanie, czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.

Specjalista, terapeuta, psycholog, czeka na Klienta 15 minut o umówionej godzinie na ustalonym komunikatorze lub w gabinecie. W wypadku, gdy Klient się nie pojawi spotkanie uznaje się za odbyte.

W przypadku nie odwołania wizyty na 24h przed umówionym spotkaniem przez Klienta, spotkanie uznaje się za odbyte i wymaga opłacenia przez Klienta przelewem lub gotówką w ciągu 2 dni.

V.I. Zaświadczenia

Zaświadczenia są wydawane na prośbę klienta zgodnie ze stanem faktycznym (kto, ile razy i w jakiej terapii uczestniczył).

W przypadku zaświadczeń dla pary, wydaje się zaświadczenie o odbyciu przez obojga terapii/konsultacji w określonym przedziale czasowym i ilości spotkań.

VI. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem płatnym z góry.

Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za usługę psychologiczną jest uiszczana w formie przelewu bankowego w ciągu 24h od momentu rezerwacji terminu.

Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną uzależniona jest od formy usługi psychologicznej i przedstawiona jest w cenniku.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdym momencie dla Klientów nowych oraz za zgodą Klienta, w przypadku, gdy Klient jest w trakcie procesu terapeutycznego.

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej przez Usługodawcę co najmniej 24h po ustaleniu terminu rozmowy.

Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.

Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub wysłania potwierdzenia przelewu tradycyjnego.

 

VII. Prawa i obowiązki stron

Usługodawca:

W zależności od charakteru zawartego kontraktu psychologicznego zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.

Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu psychologicznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie kontraktu psychologicznego, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

Może odstąpić od kontraktu psychologicznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

W ramach zawartego kontraktu psychologicznego nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.

W ramach zawartego kontraktu psychologicznego ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

Ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.

Klient:

Ma prawo do odstąpienia od kontraktu.

Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

Zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach kontraktu bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

Sesja nie odwołana, gdy klient nie stawia się na umówiony termin, nie podlega zwrotowi.

Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za odwołaną wizytę (w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionej sesji), pod warunkiem odwołania jej co najmniej 24h przed ustalonym terminem. Zwrot środków następuje przelewem zwrotnym na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty za sesję.

Klient ma prawo przełożyć termin wizyty w ramach opłaconej sesji, pod warunkiem poinformowania o chęci zmiany terminu co najmniej 24h przed ustalonym terminem. Umówienie kolejnego terminu w ramach opłaconej sesji, powinno nastąpić w ciągu 21 dni od momentu odwołania. W przypadku braku kontaktu ze strony klienta w tym okresie, środki za opłaconą sesję nie zostają zwrócone.

Za sesję odwołaną przez specjalistę, Klientowi przysługuje zwrot opłaty za usługę.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć kontraktu zawieranego z Klientem.

W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem kontraktu jest prawo polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)